ป้ายประมูล

ขจ 345 เชียงใหม่

 ราคา 99,000 บาท 

งค 999 เชียงใหม่

 ราคา 450,000 บาท 

งฉ 2277 เชียงใหม่

 ราคา 49,000 บาท 

งธ 4000 เชียงใหม่

 ราคา 55,000 บาท 

งท 4343 เชียงใหม่

 ราคา 45,000 บาท 

งน 6000 เชียงใหม่

 ราคา 59,000 บาท 

6กช 7733 กรุงเทพมหานคร

 ราคา 45,000 บาท 

งท 7766 เชียงใหม่

 ราคา 49,000 บาท 

งท 8800 เชียงใหม่

 ราคา 65,000 บาท